Menu Content/Inhalt
TIPOLOŠKA PRIPADNOST STANIŠTA I EKOLOŠKO-CENOLOŠKA PRILAGODLJIVOST PENSILVANSKOG JASENA ........

TIPOLOŠKA PRIPADNOST STANIŠTA I EKOLOŠKO-CENOLOŠKA PRILAGODLJIVOST PENSILVANSKOG JASENA (Fraxinus pennsylvanica Marsch.) U GJ „LIPOVICA”

Milan Bićanin
Rajko Milošević

         Izvod:Kroz definisanje tipološke pripadnosti staništa na kome se nalaze veštački podignute sastojine pensilvanskog jasena kao i ocene ekološko-cenološke prilagodljivosti ove vrste u konkretnim tipološko-stanišnim uslovima u Gazdinskoj jedinici „Lipovica” nedvosmisleno se došlo do zaključka da stanište u odnosu na primarni tip šume pripada ekološko-tipološkim uslovima - ekološka jedinica: šuma sladuna i cera (Quercetum farnetto-cerris) na lesiviranoj gajnjači. Ekološki i cenološki posmatrano, proučavana vrsta u ovim ekološko-tipološkim uslovima staništa nalazi se van svog optimuma. Stoga, sastojine ove introdukovane vrste drveća treba restituisati sastojinama primarnog tipološkog sastava u cilju stvaranja stabilnih i funkcionalno vitalnih ekosistema.
        Ključne reči:kulture pensilvanskog jasena, tipološka pripadnost, ekološki optimum, cenološki optimum
 
< Prethodno   Sledeće >