Menu Content/Inhalt
ANALIZA KVALITETA I MORFOMETRIJSKIH KARAKTERISTIKA SEMANA BUKVE (Fagus moesiaca/Domin, Maly/Czeczott

ANALIZA KVALITETA I MORFOMETRIJSKIH KARAKTERISTIKA SEMANA BUKVE (Fagus moesiaca/Domin, Maly/Czeczott.) U SRBIJI

Vladan Popović
Mirjana Šijačić Nikolić

         Izvod:U radu su prikazani rezultati analize kvaliteta i morfometrijskih karakteristika semena osam populacija iz različitih regiona provenijencija bukve (Fagus moesiaca/Domin, Maly/Czeczott.) u Srbiji. Analizirani su klijavost, punozrnost, apsolutna masa, čistoća, vlažnost, entomološka oštećenja, dužina, širina i masa bukvice. Na osnovu dobijenih rezultata može se konstatovati unutarpopulaciona i međupopulaciona varijabilnost. Klaster analiza, urađena na osnovu morfometrijskih karakteristika semena, grupiše populacije u dve homogene grupe, pri čemu se populacija I (GJ „Zlotske šume“ ŠG„Timočke šume“ Boljevac) izdvaja u odnosu na sve ostale analizirane populacije. Dobijeni rezultati predstavljaju polaznu osnovu za dalja istraživanja.
        Ključne reči:bukva, populacije, seme, varijabilnost
 
< Prethodno   Sledeće >