Menu Content/Inhalt
UTICAJ PARAMETARA REZANJA NA GUBITAK MASE PRI OBRADI PLO E IVERICE AWJC METODOM

UTICAJ PARAMETARA REZANJA NA GUBITAK MASE PRI OBRADI PLOČE IVERICE AWJC METODOM

Srđan Svrzić
Marija Mandić
Gradimir Danon

         Izvod:Tehnologija obrade vodenim mlazom sa abrazivom (Abrasive Water Jer Cutting-AWJC) predstavlja efikasan vid mehaničke obrade drveta i kompozita na bazi drveta. Veoma važna osobina AWJC je ta da je propiljak koji nastaje pri obradi (u radu izražen preko podužnog gubitka mase) izuzetno mali te su gubici materijala minimalni. Poslednje svojstvo AWJC je veoma važno pri krojenju ploča na bazi drveta radi optimalnog kavntitativnog iskorišćenja standardnih formata ploča. U ovom radu akcenat je stavljen na standardnu troslojnu ivericu debljine 18 mm. Definisani su parametri rezanja: radni pritisak (r), rastojanje od vrha mlaznice do gornje površine predmeta obrade (h) i brzina pomaka mlaznice (u). Promenom parametara rezanja postavljen je matematički model koji ukazuje na značajnost uticaja pojedinog parametra na gubitak mase po dužnom metru materijala. Primenjen je metod višefaktornog eksperimenta sa tri promene posmatranih faktora. Korišćena je otogonalna plan matrica za smanjenje broja faktornih kombinacija. Gubitak mase je određivan gravimetrijskom metodom za reprezentativnu vlažnost uzoraka. Ustanovnjena je moguća adekvatnost predloženog modela, kao i značajnost uticaja pojedinih parametara rezanja.
        Ključne reči:gubitak mase, rezanje, vodeni mlaz sa abrazivom, višefaktorni eksperiment, ploča iverica, matematički model
 
< Prethodno   Sledeće >