Menu Content/Inhalt
UTICAJ POTENCIJALA LOKALNE TOPLOTE NA RASPROSTRANJENJE ŠUMA BUKVE NA JASTREPCU

UTICAJ POTENCIJALA LOKALNE TOPLOTE NA RASPROSTRANJENJE ŠUMA BUKVE NA JASTREPCU

Milun Krstić
Jasmina Tomašević Veljović

         Izvod:Istraživanja su vršena u šumama bukve, na planini Jastrebac u centralnoj Srbiji. Proučavane sastojine su klasifikovane kao čiste sastojine bukve, sa učešćem drugih vrsta do 10% po broju stabala, i mešovite sastojine bukve, u kojima su druge vrste zastupljene ispod 50%. Ukupno je analizirano 229 sastojina. Primenjen je metod određivanja potencijala lokalne toplote (Lujić, R., 1960, modifikovan od strane Ratknić, M. et al., 2001. i Krstić, M., 2004), koji predstavlja potencijalnu mogućnost zagrevanja zemljišta bez vegetacije. Na taj način dobijena je skala od 162 moguće kombinacije potencijala lokalne toplote, čime je preciznije definisana zavisnost šuma bukve od orografskih faktora. Na osnovu izračunatih vrednosti toplotnih koordinata ekspozicije i nagiba terena (E), za svaki visinski pojas od 100 m (toplotna koordinata V), konstatovano je da čiste sastojine bukve imaju širu ekološku amplitudu. Javljaju se u 23 kombinacije toplotnih koordinata E.V = 4.9 do 8.12. Zastupljenost mešovitih sastojina bukve sa drugim lišćarskim vrstama najveća je na terenima sa toplotnim koordinatama od 5.11 do 9.9 (između 1100 i 1300 m n. v.), sa oko 36%. Korišćenjem potencijala lokalne toplote i lokalnog toplotnog faktora, može se na određenom području utvrditi koja staništa, odnosno koje kombinacije ekpozicije, nagiba terena i nadmorske visine odgovaraju određenim vrstama drveća. Na osnovu toga može se, sa većom sigurnošću, izvršiti izbor vrsta drveća pri biomelioraciji goleti i drugih obešumljenih terena.
        Ključne reči:orografski faktori, potencijal lokalne toplote, centralna Srbija, rasprostranjenje šuma bukve
 
< Prethodno   Sledeće >