Menu Content/Inhalt
KLIMATSKE KARAKTERISTIKE POJASA KITNJAKOVIH ŠUMA NA FRUŠKOJ GORI
 
 
 
 
 
 
 
KLIMATSKE KARAKTERISTIKE POJASA KITNJAKOVIH ŠUMA NA FRUŠKOJ GORI
 
Violeta Babić
Milun Krstić
 
      Izvod: U radu su prikazane klimatske karakteristike brdskog pojasa (400-500 m nadmorske visine) šume hrasta kitnjaka (Quercetum montanum typicum s.l.) na području NP „Fruška gora“. Korišćeni su klimatski podaci dvadesetšestogodišnjeg perioda merenja 1965-1990. godina, za ovo područje pet karakterističnih meteoroloških stanica: nizijskih - Sremska Mitrovica, Šid, Sremski Karlovci, Gladnoš i visinske Iriški venac. Primenom metoda izračunatih linearnih visinskih gradijenata dobijene su vrednosti klimatskih elemenata za nadmorsku visinu 400 i 500 m. Prikazane su godišnje i sezonske vrednosti (proleće, leto, jesen, zima, vegetacioni period) najvažnijih klimatskih elemenata ovog pojasa značajnih za razvoj šuma hrasta kitnjaka: temperaturni uslovi, padavinski i hidrični režim, klimatsko-geografske karakteristike - termodromski koeficijent po Kerneru (Köerner), Langov kišni faktor kao osnova za klimatsko-vegetacijsku klasifikaciju klime, pluviometrijska ugroženost, indeks suše po De Martonu (De Martonne), i indeks suše po Seljaninovu. Određena je i pripadnost klimatskom tipu po metodu Torntvajta (Thornthwaite) i UNEP-a.
       Ključne reči: Fruška gora, klimatske karakteristike, hrast kitnjak, klimatski tip.
 
< Prethodno   Sledeće >