Menu Content/Inhalt
FLORISTI KE I EDAFSKE KARAKTERISTIKE ŠUME KITNJAKA I VRESA (Calluno-Quercetum petraeae Schluter ...
 
 
 
 
 
 
 
FLORISTIČKE I EDAFSKE KARAKTERISTIKE ŠUME KITNJAKA I VRESA (Calluno-Quercetum petraeae Schlüter 1959) NA PODRUČJU MALOG ZVORNIKA
 
Rade Cvjetićanin
Olivera Košanin
Marko Perović
Marijana Novaković-Vuković
 
      Izvod: Vres (Calluna vulgaris (L.) Hull.) je vrsta koja traži vlažnu i prohladnu klimu, pa je njeno prisustvo na području Srbije jako retko. Zabeležena je samo na četiri lokaliteta, od kojih su tri u zapadnoj a jedan u istočnoj Srbiji. U ovom radu je opisana zajednica kitnjaka i vresa (Calluno-Quercetum petraeae Schlüter 1959) na lokalitetu Sakar, u zapadnoj Srbiji, koja do sada nije zabeležena na području Srbije. Ova zajednica nije floristički bogata, jer je u 3 fitocenološka snimka zabeležena samo 21 vrsta. Calluna vulgaris apsolutno dominira, a pored nje su zabeležene i druge acidofilne vrste: Pteridium aquilinum, Populus tremula, Veronica officinalis i dr. Vres predstavlja konkurenciju drugim vrstama, pa uz veliku kiselost zemljišta znatno je smanjena mogućnost pojavljivanja drugih biljaka, što rezultira florističkim siromaštvom zajednice Calluno-Quercetum petraeae.
       Ključne reči: Calluna vulgaris (L.) Hull., Calluno-Quercetum petraeae Schlüter 1959, zapadna Srbija, biljna zajednica.
 
< Prethodno   Sledeće >