Menu Content/Inhalt
UPOREDNA ANALIZA FLORISTI KOG SASTAVA ŠUME SLADUNA I CERA I VEŠTA KI PODIGNUTE SASTOJINE CRNOG....
 
 
 
 
 
 
 
UPOREDNA ANALIZA FLORISTIČKOG SASTAVA ŠUME SLADUNA I CERA I VEŠTAČKI PODIGNUTE SASTOJINE CRNOG BORA U LIPOVICI KOD BEOGRADA
 
Marijana Novaković-Vuković
Marko Perović
 
      Izvod: U radu je izvršeno poređenje florističkog sastava šume sladuna i cera i veštački podignute sastojine crnog bora na staništu sladuna i cera u Lipovici kraj Beograda. U florističkom sastavu postoje značajne razlike jer podizanjem veštačkih sastojina neke vrste nestaju, a druge se pojavljuju, tako da je broj zajedničkih vrsta mali. Veštački podignute sastojine imaju veći broj biljnih vrsta, što je prvenstveno posledica otvorenijeg sklopa u spratu drveća, koji omogućuje da do sprata prizemne flore dopre veća količina svetlosti. U prirodnoj šumi sladuna i cera sprat žbunja ima znatno gušći sklop nego u veštački podignutoj sastojini, pa je i to razlog siromašnijeg florističkog sastava ove šume. Prirodna šuma i veštački podignuta sastojina su, po spektru životnih oblika, hemikriptofito-fanerofitskog karaktera, s tim da veštački podignuta sastojina ima veći procenat terofita. Prirodna šuma sladuna i cera ima duplo veće prisustvo subatlantskih flornih elemenata, što je pokazatelj povećane mezofilnosti i relativne očuvanosti ove šume u odnosu na veštački podignute zajednice crnog bora.
       Ključne reči: sladun, cer, crni bor, Lipovica, veštački podignuta sastojina.
 
< Prethodno   Sledeće >