Menu Content/Inhalt
VARIJABILNOST MORFOLOŠKIH OSOBINA POLENA HRASTA LUŽNJAKA (Quercus robur L.)
 
 
 
 
 
 
 
VARIJABILNOST MORFOLOŠKIH OSOBINA POLENA HRASTA LU�NJAKA (Quercus robur L.)
 
Branislava Batos
 
      Izvod: U radu je analizirana varijabilnost morfoloških osobina polena 13 genotipova hrasta lužnjaka, iz 4 populacije na području Beograda, tokom 3 godine sakupljanja. Potvrđeno je da je polen lužnjaka spljoštenog oblika i da spada u grupu srednje krupnog polena. Prosečna vrednost dimenzija i koeficijenta oblika polena bila je 39,0/21,7 µm i 56,0%, respektivno. Učešće abnormalnih polenovih zrna nije prelazilo 2,5%. Potvrđene su statistički opravdane razlike između populacija kao i između genotipova za sve analizirane osobine, osim za koeficijent oblika polena. Godina sakupljanja polena je takođe bila značajan faktor varijabilnosti dimenzija i oblika polena. Potvrđena genotipska varijabilnost može da bude korisna u sistematici vrste i određivanju unutar i međuvrsnih hibrida.
       Ključne reči: hrast lužnjak, polen, dimenzije, genotip, populacija, varijabilnost.
 
< Prethodno   Sledeće >