Menu Content/Inhalt
GANODERMA VRSTE U ŠUMAMA SRBIJE I CRNEGORE

GANODERMA VRSTE U ŠUMAMA SRBIJE I CRNEGORE

Dragan Karadžić
Zlatan Radulović
Ivan Milenković

         Izvod: Gljive iz roda Ganoderma su lignikolne gljive koje spadaju u klasu Agaricomycetes (red Polyporales, †famˆ. Ganodermataceae). Karakterišu se više- godišnjim ili jednogodišnjim plodonosnim telima (karpoforama), čiji je himenofor izgrađen iz cevčica. Skoro sve vrste izazivaju belu trulež. Najveći broj vrsta javlja se u tropima. U Evropi se uglavnom pominje 9 vrsta. U toku naših istraživanja u šumama Srbije i Crne Gore identifikovali smo 7 vrsta i to: Ganoderma applanatum, G. adspersum, G. abietinus, G. carnosum (=G. atkinsonii), G. lucidum, G. pfeifferi i G. resinaceum. U ovom radu je dat opis ovih vrsta i ukazano na neke razlike koje postoje među njima.
        Ključne reči: Ganoderma spp., identifikacija, bela trulež, značaj
 
< Prethodno   Sledeće >