Menu Content/Inhalt
VARIJABILNOST DISTRIČNOG KAMBISOLA OLOVSKOG ŠUMSKOPRIVREDNOG PODRUČJA

VARIJABILNOST DISTRIČNOG KAMBISOLA OLOVSKOG ŠUMSKOPRIVREDNOG PODRUČJA

Marijana Kapović-Solomun
Melisa Ljuša
Saša Eremija

         Izvod: U radu se statistički analizira varijabilnost osnovnih hemijskih svojstava, dubine i sadržaja gline distričnog kambisola olovskog šumsko-privrednog područja. Cilj rada je utvrđivanje varijabilnosti osobina distričnog kambisola na različitim supstratima, primjenom statističke analize. Za analizu su korišćeni podaci za 30 pedoloških profila distričnog kambisola, preuzeti iz tumača pedoloških i tipoloških karata olovskog područja. Analizirani su A i (V) horizonti posebno, a zatim upoređivani u pogledu srodnosti i razlika. Određene su mjere varijabiliteta, analiza varijanse, linearna i višestruka regresija, korelacija i klaster analiza. Izdvojena su četiri podtipa: tipični (13 profila), ilimerizovani (13 profila), humusni (3 profila) i opodzoljeni (1 profil). Razlike osobina osnovnih genetičkih horizonata su uglavnom statistički značajne. Variranje većine obilježja je izraženije u kambičnom horizontu. Najviše varira sadržaj fiziološki aktivnog fosfora u odnosu na ostala obilježja, dok najmanje varira kiselost zemljišta. Rezultati pokazuju da karakter matičnog supstrata značajno utiče na analizirane osobine distričnog kambisola.
        Ključne reči: distrični kambisol, hemijske osobine, dubina, sadržaj gline, varijabilnost
 
< Prethodno   Sledeće >