Menu Content/Inhalt
UTICAJ TURIZMA U PRIRODI NA PROCENU OPASNOSTI OD ŠUMSKIH POŽARA

UTICAJ TURIZMA U PRIRODI NA PROCENU OPASNOSTI OD ŠUMSKIH POŽARA

Stanimir Živanović
Nenad Radaković

         Izvod: Veliki je uticaj čoveka na nastanak požara u prirodi, koji predstavljaju opasnost po ljudsku bezbednost i životnu sredinu. Samo prisustvo čoveka u šumi, u cilju zadovoljenja sve većih potreba, predstavlja opasnost od pojave požara. Cilj rada je utvrđivanje rizika nastanka šumskih požara od strane turista koji su bora- vili u šumi na području Nacionalnog parka „Đerdap". U radu su prikazane promene broja turista na području NP „Đerdap", u periodu 2010-2013. godina. Podaci ukazuju da je najveći broj posetioca u prirodi na ovom području registrovan u periodu maj-jun i septembar-oktobar. Na osnovu hronologije požara ne utvrđuje se korelacija broja požara u prirodi sa boravkom turista na ovom području. Najveći broj registrovanih požara je tokom marta kada su povećane aktivnosti lokalnog stanovništa u obavljanju poljoprivrednih radova.
        Ključne reči: turizam u prirodi, šumski požar, Nacionalni park „Đerdap"
 
< Prethodno