Menu Content/Inhalt
UPOREDNE KARAKTERISTIKE FLORISTIČKOG SASTAVA ŠUME BALKANSKOG KITNJAKA (Quercus dalechampii Ten.)..

UPOREDNE KARAKTERISTIKE FLORISTIČKOG SASTAVA ŠUME BALKANSKOG KITNJAKA (Quercus dalechampii Ten.)
I VEŠTAČKI PODIGNUTE SASTOJINE CRNOG BORA (Pinus nigra Arnold)
NA KITNJAKOVOM STANIŠTU NA SUVOBORU


Marijana Novaković-Vuković
Rade Cvjetićanin
Marko Perović

         Izvod: U radu je izvršena komparacija florističkog sastava šume kitnjaka i veštački podignute sastojine crnog bora na kitnjakovom staništu na Suvoboru, sa ciljem da se utvrde njihovi floristički odnosi i da li dolazi do povećanja ili smanjenja florističkog diverziteta. Podizanje veštačkih sastojina ima uticaj na promenu florističkog sastava istraživanog područja, jer se broj vrsta smanjuje, nestaju vrste koje su prisutne u kitnjakovoj šumi, a pojavljuju se neke nove vrste. Broj zajedničkih vrsta je mali. U veštački podignutoj sastojini se povećava gustina sklopa i pokrovnost prizemne flore, a smanjuje se broj zabeleženih familija i rodova. Razlike se ogledaju i u spektru životnih oblika, jer je u veštački podignutoj sastojini crnog bora duplo veće prisustvo fanerofita nego u prirodnoj šumi kitnjaka. U spektru arealtipova u prirodnoj šumi i u veštački podignutoj sastojini je najzastupljeniji srednjeevropski arealtip, ali je u veštačkoj sastojini crnog bora veće učešće submediteranske grupe, što govori da je došlo do degradacije staništa i pojačane aridizacije ovih šuma.
        Ključne reči: kitnjak, crni bor, veštački podignuta sastojina, Suvobor, floristički sastav
 
< Prethodno   Sledeće >