Menu Content/Inhalt
ANALIZA KVALITETA VODE REKE RALJE

ANALIZA KVALITETA VODE REKE RALJE

Aleksandar Anđelković
Vojislav Đeković
Neđo Milošević
Jelena Kernalis
Slobodan Milivojević

         Izvod:U radu su prikazana istraživanja kvaliteta vode reke Ralje od izvorišta do ušća u ukupnoj dužini od oko 51 km. Na osnovu sprovedenih istraživanja možese zaključiti da ima dosta korisnika voda i priobalja reke koji stvaraju uslove za narušavanje kvaliteta površinske i podzemne vode. Evidentirani su mnogi zagađivači u slivu, kao i korisnici vode i zemljišta za poljoprivrednu proizvodnju. Primenom pesticida i veštačkih đubriva u poljoprivrednoj proizvodnji prekomerno se zagađuju i površinske i podzemne vode. Nerešena komunalna infrastruktura dovodi do izlivanja komunalnih otpadnih voda u površinske tokove. Otpadne vode sa stočnih farmi i iz male privrede i njihovih pogona neprerađene se ulivaju u pritoke i glavni tok reke Ralje. Emulgovane materije sa benzinskih pumpi i autoperionica, komunalni čvrsti otpad, samo su jedan broj zagađivača u pobrđu Srbije koji zagađuju vode reke Ralje. Ispitani uzorci vode, sedimenata i emulgovanih materija u vodotoku Ralje, ukazuju na to da se vodotok odlikuje dobrom prirodnom sposobnošću samoprečišćavanja. I pored evidentno prisutnih tačkastih zagađivača u celom slivu sve do ušća, vode se nalaze na granici II - III klase kvaliteta.
        Ključne reči:kvalitet vode, zagađivači, fizičko-hemiske analize vode, emulgovane materije
 
< Prethodno   Sledeće >