Menu Content/Inhalt
VARIJABILNOST MORFOMETRIJSKIH KARAKTERISTIKA LISTOVA CRNE TOPOLE (Populus nigra L.)IZ DVE POPULACIJE

VARIJABILNOST MORFOMETRIJSKIH KARAKTERISTIKA LISTOVA CRNE TOPOLE
(Populus nigra L.) IZ DVE POPULACIJE SA PODRUČJA VOJVODINE


Dijana Čortan
Mirjana šijačić-Nikolić
Radmila Knežević

         Izvod:Istraživanje morfološke varijabilnosti crne topole je sprovedeno na području Vojvodine, u okviru dve populacije, u dolini Save i dolini gornjeg toka Dunava. Morfološka istraživanja unutarpopulacijske i međupopulacijske varijabilnosti urađena su na osnovu 9 morfometrijskih karakteristika lista: dužina lista, širina lista, dužina peteljke, ugao između prvog nerva i horizontale, širina lista na 1 cm od samog vrha lista, rastojanje između osnove lista i najšireg dela lista, dužina celog lista (lista i peteljke), broj nerava sa leve i broj sa desne strane lista. Na osnovu dobijenih podataka i urađenih statističkih analiza, može se konstatovati da postoje značajne statističke unutarpopulacione i međupopulacione razlike. S obzirom na to da su ekološki faktori istraživanih lokaliteta prilično ujednačeni, možemo pretpostaviti da je utvrđena varijabilnost posledica specifičnosti analiziranog genofonda istraživanih populacija.
        Ključne reči:crna topola, varijabilnost, konzervacija, genofond
 
< Prethodno   Sledeće >