Menu Content/Inhalt
SASTOJINSKO STANJE I UZGOJNE POTREBE U KULTURI KEDRA U ZPD „BANJIČKA ŠUMA“ U BEOGRADU
Autor Milun Krstić, Marica Kecman   

SASTOJINSKO STANJE I UZGOJNE POTREBE U KULTURI KEDRA U ZPD „BANJIČKA ŠUMA“ U BEOGRADU

Milun Krstić
Marica Kecman

         Izvod: U radu su prikazani rezultati proučavanja stanja veštački podignute sastojine kedra na staništu šume lužnjaka, graba i cera sa lipama (Tilio-Carpino-Quercetum roboricerris collinum) na deluvijumu, gajnjačama i lesiviranim gajnjačama. Sastojina se nalazi u okviru zaštićenog prirodnog dobra – Spomenika prirode „Banjička šuma“ i sastavni je deo prostorno-funkcionalne celine koja je namenjena za odmor, sport i rekreaciju. U skladu sa Pravilnikom o kategorizaciji zaštićenih prirodnih dobara svrstana je u III (treću) kategoriju - značajna prirodna dobra, odnosno predstavlja šumu posebne namene, u kojoj se sprovode načela održivog razvoja i očuvanja prirodnih vrednosti. Sastojina je jednodobna, starosti 40 godina, očuvana, potpunog sklopa (0,7), u kojoj ukupan broj stabala iznosi 277 po ha, a drvna zapremina 259,0 m3/ha. Sastojina se nalazi u razvojnoj fazi u kojoj kao mere nege treba primenjivati proredne seče. Imajući u vidu da je kategorisana kao šuma posebne namene, to iziskuje specifične – posebne mere gazdovanja šumama. Primenom uzgojne analitike, na osnovu parametara izgrađenosti sastojine, utvrđeno je da je, specifičnim uzgojnim merama i zahvatima, primenom uzgojno-sanitarnog prorednog zahvata, neophodno formirati takvu funkcionalnu šumsku sastojinu koja će ujedno biti produktivna, otporna na abiotičke i biotičke štetne uticaje i osposobljena za ispunjavanje ostalih funkcija šume.
        Ključne reči: Banjička šuma, sastojina kedra, zaštićeno prirodno dobro, specifične uzgojne mere

 

 
< Prethodno   Sledeće >