Menu Content/Inhalt
OCENA PROIZVODNOG POTENCIJALA NEKIH TIPOVA ŠUMA BUKVE NA RANKERU I DISTRIČNOM KAMBISOLU NA .......
Autor Olivera Košanin, Milan Knežević, Rajko Milošević   

OCENA PROIZVODNOG POTENCIJALA NEKIH TIPOVA ŠUMA BUKVE NA RANKERU I DISTRIČNOM KAMBISOLU NA PODRUČJU VELIKOG JASTREBCA

Olivera Košanin
Milan Knežević
Rajko Milošević

       Izvod: U radu su prikazani rezultati proučavanja osobina tipičnog kiselog smeđeg zemljišta (distrični kambisol) i distričnog humusno-silikatnog zemljišta (ranker) u tipu planinske šume bukve (Fagetum moesiacae montanum typicum) i u tipu planinske šume bukve sa plemenitim lišćarima (Fagetum moesiacae montanum aceretosum) u Gazdinskoj jedinici „Lomnička reka” na Velikom Jastrebcu. Na bazi fizičko-hemijskih osobina, data je ocena plodnosti zemljišta i proizvodnog potencijala istraživanih tipova šuma bukve. S obzirom na to da su pokazatelji produktivnosti sastojina u direktnoj korelaciji sa plodnošću zemljišta, u radu je data i ocena produkcionih sposobnosti staništa preko srednjih maksimalnih visina. Takođe, korelacionom analizom je utvrđeno u kojoj meri pojedina svojstva proučavanih zemljišta utiču na srednje maksimalne visine.
          Ključne reči: deficit padavina, šumski požar, Negotin

 

 
< Prethodno   Sledeće >