Menu Content/Inhalt
EKOLOŠKA DIFERENCIJACIJA VLAŽNIH STANIŠTA – ANALIZA GRADIJENTA PLAVNIH ŠUMA (RAVNI SREM)
Autor Branislav Jurišić, Branko Vidicki, Nikola Puvača   

EKOLOŠKA DIFERENCIJACIJA VLAŽNIH STANIŠTA – ANALIZA GRADIJENTA PLAVNIH ŠUMA (RAVNI SREM)

Branislav Jurišić
Branko Vidicki
Nikola Puvača

       Izvod: U sklopu florističkih i fitocenoloških istraživanja plavnih šuma Ravnog Srema, izvršenih u cilju utvrđivanja diverziteta flore ovog prodručja, praćeni su relevantni stanišni faktori na kojima se temelji ekološka diferencijacija istraživanih šumskih staništa ovog područja. S obzirom na to da su na području Ravnog Srema aluvijalno-higrofilne šume još uvek veoma dobro zastupljene, te da su neke sastojine veoma stare i relativno dobro očuvane, cilj ovog rada je bio da se ustanovi njihova osnovna ekološka diferencijacija, posebno u pogledu hidrološkog gradijenta koji vlada na istraživanim staništima.
          Ključne reči:diferencijacija, environmentalne varijable, ordinacioni skor, Kanonijska Korespodentna Analiza (CCA), plavne šume, Ravni Srem
 
< Prethodno   Sledeće >