Menu Content/Inhalt
REŽIM VODA OBEDSKE BARE
Autor Vesna Nikolić, Radovan Savić, Ljubomir Letić   

REŽIM VODA OBEDSKE BARE

Vesna Nikolić
Radovan Savić
Ljubomir Letić

       Izvod: Obedska bara je najveće plavno područje u Srbiji i jedno od najstarijih zaštićenih prirodnih dobara na svetu (zaštićeno još od 1874. godine). Ona predstavlja ostatak napuštenog korita reke Save. Osnovno obeležje ovog područja je kompleks raznih tipova vlažnih staništa (bara, močvara, vlažnih livada, ritskih šuma) koja naseljavaju biljne i životinjske vrste od nacionalnog i međunarodnog značaja. Opstanak ovog područja zavisi od vodnog režima reke Save, podzemnih voda, kao i atmosferskih padavina. U ovom radu analiziran je režim voda Obedske bare koji neposredno utiče na barsko-močvarne i šumske ekosisteme istraživanog područja. Istraživanja se odnose na period od 2006 do 2010. godine, a dobijeni rezultati ukazuju na stanje ovog akvatičnog staništa na levoj obali reke Save.
          Ključne reči:režim voda, zaštićeno prirodno dobro, akvatični ekosistem, reka Sava
 
< Prethodno   Sledeće >