Menu Content/Inhalt
ZAKONODAVNI OKVIRI ZA PROIZVODNJU BRIKETA U SRBIJI I NA PODRUČJU ZAPADNOG BALKANA
Autor Nenad Ranković, Aleksandar Musić, Dragan Nonić   

ZAKONODAVNI OKVIRI ZA PROIZVODNJU BRIKETA U SRBIJI I NA PODRUČJU ZAPADNOG BALKANA

Nenad Ranković
Aleksandar Musić
Dragan Nonić

       Izvod: Energija biomase zauzima značajno mesto u korišćenju alternativnih izvora energije. Biomasa u obliku briketa može se koristiti kao dobra dopuna energetskih potreba pri grejanju manjih zgrada. Takva primena briketa najrasprostranjenija je u gradskim sredinama i postrojenjima za daljinsko grejanje. Proizvodnja briketa u Srbiji se, danas, odvija u manjim ili većim preduzećima koja se bave proizvodnjom peleta, rezane građe, iverica, prozora, vrata i dr. S obzirom na to, cilj ovog rada je da se utvrde pravni okviri koji imaju direktan ili indirektan uticaj na proizvodnju briketa u Srbiji i izabranim zemljama u okruženju (Republika Crna Gora, BiH - Republika Srpska i Republika Hrvatska). Istraživanjem je utvrđeno da, kada je u pitanju proizvodnja briketa u Srbiji i izabranim zemljama, direktno ne utiče ni jedan zakon, a indirektan uticaj ima veoma mali broj zakona. Indirektan uticaj se ogleda, pre svega, preko podsticajnih mera, načina korišćenja obnovljivih izvora energije, izdavanja dozvola za rad preduzećima koja se bave proizvodnjom energenata i izdavanja licenci preduzećima koja se bave potrošnjom proizvedenih energenata. Takođe, konstatovano je da je za osnivanje preduzeća za proizvodnju briketa potreban veliki broj različitih dokumenata. U tom smislu, mogu se dati preporuke za ukidanje ili spajanje dozvola za određene poslove koji se odnose na sirovinu za proizvodnju briketa (energenta).
          Ključne reči: briket, proizvodnja, zakoni, dozvole

 

 
< Prethodno   Sledeće >