Menu Content/Inhalt
UTICAJ KLIMATSKIH ELEMENATA NA RIZIK ŠUMA OD POŽARA NA PODRUČJU NP „ĐERDAP”
Autor Stanimir Živanović, Goran Đorđević, Nenad Radaković   

UTICAJ KLIMATSKIH ELEMENATA NA RIZIK ŠUMA OD POŽARA NA PODRUČJU NP „ĐERDAP”

Stanimir Živanović
Goran Đorđević
Nenad Radaković

       Izvod: U ovom radu su prikazani rezultati analize uticaja klimatskih elemenata na rizik šuma od požara na području Nacionalnog parka „Đerdap”. Prikazane su promene mesečnih i godišnjih vrednosti najvažnijih klimatskih elemenata, značajnih za razvoj vegetacije, kao što je temperatura vazduha i padavina, u periodu od 1991. do 2010. godine, u odnosu na period poslednje standardne klimatološke normale (1961.-1990.). Sagledavanje rizika šuma od požara je izvršeno na osnovu vrednosti klimatskih elemenata dobijenih merenjem na meteorološkoj stanici Veliko Gradište i Negotin. Dobijeni rezultati ukazuju na to da je došlo do povećanja srednjih mesečnih i godišnjih temperatura vazduha, a smanjenja padavina u toku vegetacionog perioda. Na osnovu iskazanih podataka, najkritičniji period mogućnosti nastanka požara na području NP „Đerdap” je jul-avgust, kada su srednje temperature vazduha iznad 20 C. Na osnovu hronologije požara, nije utvrđena podudarnost pojave požara sa periodima visokih temperatura vazduha i deficitom vlage u zemljištu. Najveći broj registrovanih požara je u toku marta kada su povećane ljudske aktivnosti(poljoprivredni radovi).
          Ključne reči: Nacionalni park Đerdap, temperatura, padavine, šumski požar

 

 
< Prethodno   Sledeće >