Menu Content/Inhalt
IZDANAČKE I DEGRADIRANE HRASTOVE ŠUME – STANJE I OSNOVNI PROBLEMI MELIORACIJE
Autor Milun Krstić, Predrag Aleksić, Marina Vukin   

IZDANAČKE I DEGRADIRANE HRASTOVE ŠUME – STANJE I OSNOVNI PROBLEMI MELIORACIJE

Milun Krstić
Predrag Aleksić
Marina Vukin

       Izvod: Šume hrastova u Srbiji, prema podacima Nacionalne inventure šuma (2009), zauzimaju ukupnu površinu od 720.800 ha, odnosno 32%, od čega se u državnom vlasništvu nalazi 276.800 ha, a u privatnom 444.000 ha. Od ukupne površine šuma u državnom vlasništvu (1.194.000), hrastove šume zauzimaju 23,2%. Najzastupljenije su šume cera, sa 116.000 ha, što iznosi oko 10% njihove ukupne površine. Pod uticajem velikog broja faktora, došlo je do degradacije hrastovih šuma, tako da često njihovo sadašnje stanje nije zadovoljavajuće u pogledu sastojinskog stanja (visine proizvodnih efekata, stepena očuvanosti, obraslosti, stepena sklopljenosti, sastava, porekla), kvaliteta, stabilnosti, vitalnosti, zdravstvenog stanja i dr. U radu je analiziran problem postojanja značajnih površina u šumskom fondu Srbije pod degradiranim hrastovim šumama i potreba za sprovođenjem melioracije ovih šumskih kompleksa. Dat je pregled opšteg stanja datih sastojina, uzroka degradacije i izbor odgovarajućih meliorativnih zahvata. Prikazana je klasifikacija ovih šuma na osnovu stanja i stepena degradiranosti. Na osnovu svega, ukazano je na opšte principe melioracije i redosled tretmana pojedinih kategorija izdanačkih i degradiranih hrastovih šuma, prema stepenu hitnosti i stepenu prioriteta.
          Ključne reči: hrastove šume Srbije, izdanačke šume, degradirane šume, značaj, zastupljenost, stanje, uzgojno-meliorativne mere

 

 
< Prethodno   Sledeće >