Menu Content/Inhalt
PROCENA BIOMASE I ZALIHE UGLJENIKA VISOKIH SASTOJINA BUKVE U JABLANIČKOM ŠUMSKOM PODRUČJU
Autor Miloš Koprivica, Bratislav Matović, Snežana Stajić, Đorđe Jović   

PROCENA BIOMASE I ZALIHE UGLJENIKA VISOKIH SASTOJINA BUKVE U JABLANIČKOM ŠUMSKOM PODRUČJU

Miloš Koprivica
Bratislav Matović
Snežana Stajić
Đorđe Jović

       Izvod: U radu je istraživana biomasa i zaliha ugljenika živog i mrtvog drveta dve visoke sastojine bukve. Sastojina 31a nalazi se u Gazdinskoj jedinici „Kačer-Zeleničje“, a sastojina 46a u Gazdinskoj jedinici „Kukavica I“. Za ove sastojine karakteristično je da su početkom dvadesetog veka bile prašume, pa su neurednim prebirnim sečama prevedene u privredni oblik šume. Sastojine pripadaju planinskoj šumi bukve (Fagenion moesiacae montanum B. Jov. 1976). U cilju procene biomase i zalihe ugljenika sastojina primenjen je jednostavni sistematski uzorak intenziteta 5% površine. Korišćene su probne površine oblika kruga i veličine 500 m2. Biomasa živih stabala i sadržaj ugljenika u toj biomasi određeni su primenom odgovarajućih regresionih jednačina. Zapremina, biomasa i sadržaj ugljenika u mrtvom drvetu određeni su metodom koji je opisan u radu. Procenjeno je da prosečna suva biomasa sastojine bukve, iznad i ispod zemlje, u uzorku iznosi 266,52 tha-1, a zaliha vezanog ugljenika 131,60 tC ha-1.
          Ključne reči: biomasa, ugljenik, bukva, sastojina, zapremina, živo drvo, mrtvo drvo

 

 
< Prethodno   Sledeće >