Menu Content/Inhalt
ALOHTONI INVAZIVNI PATOGENI ŠUMSKOG DRVEĆA – UTICAJ PROMENE KLIME I GLOBALNE TRGOVINE
Autor Milica Zlatković, Ivan Milenković, Nenad Keča, Dragan Karadžić   

ALOHTONI INVAZIVNI PATOGENI ŠUMSKOG DRVEĆA – UTICAJ PROMENE KLIME I GLOBALNE TRGOVINE

Milica Zlatković
Ivan Milenković
Nenad Keča
Dragan Karadžić

       Izvod: Cilj ovog rada jeste da ukaže na vezu između klimatskih promena, trgovine i bolesti šumskog drveća, kao i na potencijalni uticaj promene klime i globalizacije svetske trgovine na šumske patogene, biljke domaćine, insekte vektore i njihovu međusobnu interakciju. Globalizacija trgovine predstavlja sve veći rizik od unosa patogena u nova područja. Izmenjene klimatske prilike mogu pružiti patogenu povoljne uslove i to direktno, podstičući njegov razvoj i opstanak kroz promene u fiziologiji i odbrambenom sistemu biljke domaćina, razne stresove koji biljku čine podložnijom napadu patogena i indirektno, promenom u brojnosti insekata vektora, superparazita i antagonista. Klimatske promene i globalizacija trgovine mogli bi pozitivno, negativno ili uopšte ne uticati na određene bolesti šumskog drveća. Promena klime mogla bi favorizovati neke vrlo opasne patogene i bitno uticati na zdravlje šuma. Klimatske promene i sve veći promet robe i putnika mogu podstaći invazije alohtonih patogena, što može dovesti do pojave novih epifitocija.
          Ključne reči: Invazivni alohtoni patogeni, šumski patogeni, promena klime, globalizacija trgovine

 

 
< Prethodno   Sledeće >