Menu Content/Inhalt
ANALIZA STANJA I STRUKTURE SREDSTAVA ZA RAD U PREDUZEĆIMA ZA PRUŽANJE USLUGA U KORIŠĆENJU ŠUMA
Autor Marko Marinković, Predrag Glavonjić   


ANALIZA STANJA I STRUKTURE SREDSTAVA ZA RAD U PREDUZEĆIMA ZA PRUŽANJE USLUGA U KORIŠĆENJU ŠUMA U TIMOČKOM ŠUMSKOM PODRUČJU


Marko Marinković
Predrag Glavonjić

       Izvod: Mala i srednja preduzeća (MSP) u Timočkom šumskom području su brojna, što je u skladu sa tradicijom šumarstva u ovom delu Srbije. Njihov značaj ogleda se u vidu aktivnog privrednog učešća kroz delatnosti koje su bazirane na šumi kao resursu i na taj način povećanju doprinosa sektora šumarstva ekonomskom i društvenom razvoju Republike Srbije. Ova preduzeća su nastala i razvijaju se u poslednjih desetak godina, pa shodno tome postoji veliki broj mikro preduzeća sa vrlo skromnim kapacitetima. Preduzeća se razlikuju u pogledu veličine, opremljenosti i uslova poslovanja. Imajući u vidu da sredstva za rad ovih preduzeća imaju direktan uticaj na poslovnu praksu, proizvodni proces, realizaciju novoostvarenih vrednosti, kao i na kvalitet i dinamiku proizvodnje čitavog sektora, nameće se potreba za analizom stanja i strukture najčešće korišćenih sredstava za rad. Osnovni cilj istraživanja je sticanje saznanja o strukturi (vrsta, broj i starost) osnovnih sredstava za rad uslužnih preduzeća u Timočkom šumskom području, kao i o njihovom uticaju i značaju za obavljanje proizvodnog procesa i poslovanje. Svrha istraživanja je da se na bazi dobijenih saznanja utvrde elementi za izradu strategije pomoći i stvaranja povoljnijeg preduzetničkog okruženja kako bi im se u teškim tranzicionim procesima omogućili bolji uslovi za nastavak poslovanja. Predmet istraživanja su motorne testere, šumski traktori i šumski kamioni malih i srednjih preduzeća u Timočkom šumskom području.
          Ključne reči: sredstva za rad, mala i srednja preduzeća, Timočko šumsko područje, šumarstvo

 

 
< Prethodno   Sledeće >