Menu Content/Inhalt
Upravni odbor
     Upravni odbor kao organ Skupštine bira se na četiri godine. U Upravni odbor Skupština bira 11 članova. Nacin izbora članova Upravnog odbora utvrdjuje se Poslovnikom o radu Skupštine Udruženja.
     Upravni odbor donosi Poslovnik o radu u kojem naročito utvrđuje: način rada, prava
i obaveze članova.
     Sednice Upravnog odbora održavaju se po potrebi, a najmanje dva puta godišnje. Sednicama Upravnog odbora predsedava predsednik Udruženja a u njegovom odsustvu
sekretar ili član Odbora koga oblasti predsednik.
     Upravni odbor se održava ako je prisutno više od polovine od ukupnog broja članova Upravnog odbora, a odluke se donose većinom glasova.

Članovi Upravnog odbora:
Vladan Živadinović, dipl.inž. - Predsednik
Ivan Rakulović dipl. inž. - Član
prof dr Milun Krstić - Član  
prof dr Dragan Karadžić - Član
dr Ljubinko Rakonjac - Član
dr Saša Orlović - Član
dr Predrag Aleksić - Član
mr Aleksandar Stamenković - Član
Marta Takač, dipl. inž. - Član
Svetlana Mihailović, dipl. inž. - Član
Saša Vukašinović, dipl. inž. - Član
Ljubiva Drobnjaković, dipl. inž. - Član
Boško Šopalović, dipl. inž. - Član
Milenko Timotić, dipl. inž. - Član
Novica Milojković - Član
 
< Prethodno   Sledeće >