Menu Content/Inhalt
KOMPARACIJA FLORISTIČKOG SASTAVA PLANINSKE ŠUME SMRČE I KULTURE CRNOG I BELOG BORA PODIGNUTE NA .
Autor Marijana Novaković-Vuković, Marko Perović   

KOMPARACIJA FLORISTIČKOG SASTAVA PLANINSKE ŠUME SMRČE I KULTURE CRNOG I BELOG BORA PODIGNUTE NA STANIŠTU PLANINSKE ŠUME SMRČE NA ZLATARU

Marijana Novaković-Vuković
Marko Perović

       Izvod: U radu je izvršena komparacija florističkog sastava planinske šume smrče i kulture crnog i belog bora podignute na njenom staništu, da bi se utvrdili njihovi floristički odnosi, kao i odnosi prema uslovima staništa. Podizanje kultura borova na Zlataru ima uticaja na floristički diverzitet istraživanog područja, što se ogleda u pojavi novih vrsta kao i nestanku vrsta koje su zabeležene u prirodnoj šumi smrče. Pored dosta sličnosti, kada su u pitanju spektar životnih oblika, flornih elemenata, odnos vrsta prema vlazi i kiselosti zemljišta, značajne razlike se uočavaju u odnosu vrsta prema svetlosti jer dolazi do pojave heliofilnijih biljnih vrsta koje reaguju na dodatni priliv svetlosti u kulturama.
          Ključne reči:Zlatar, smrča, crni i beli bor, kultura, floristički diverzitet
 
< Prethodno   Sledeće >