Menu Content/Inhalt
REGRESIONE JEDNAČINE BIOMASE I UGLJENIKA STABALA BUKVE U VISOKIM ŠUMAMA NA PODRUČJU SRBIJE
Autor Miloš Koprivica, Bratislav Matović   

REGRESIONE JEDNAČINE BIOMASE I UGLJENIKA STABALA BUKVE
U VISOKIM ŠUMAMA NA PODRUČJU SRBIJE


Miloš Koprivica
Bratislav Matović

       Izvod: Rezultat ovog rada su regresione jednačine namenjene za određivanje biomase i ugljenika stabala bukve u visokim šumama na području Srbije. Korišćene su originalne jednačine za evropsku bukvu (Fagus sylvatica L.) dobijene u Nemačkoj (Wu t z l e r , T. et al., 2008; J o o s t e n , R. et al., 2004) i zapreminske tarife za bukvu u Srbiji (M i r k o v i ć , D. 1969). Kombinacijom rezultata ovih autora dobijen je analitički izraz tarifa za biomasu i ugljenik. Prikazana je primena regresionih jednačina i proverena njihova tačnost pri određivanju biomase i ugljenika jedne visoke sastojine bukve. Zaključeno je da su dobijene regresione jednačine pouzdane i da se mogu jednostavno primeniti za procenu biomase i zalihe ugljenika visokih bukovih šuma u Srbiji. Potrebno je prethodno utvrditi tarifni niz (bonitet staništa) sastojine i izmeriti prsni prečnik stabala. Mogu se koristiti podaci uređajne i nacionalne inventure šuma.
          Ključne reči: bukva, zapremina, biomasa, ugljenik, stablo, sastojina, regresiona jednačina, uzorak.

 

 
< Prethodno   Sledeće >