Menu Content/Inhalt
ZAŠTITA ŠUMA OD ŠUMSKIH POŽARA U JAVNOM PREDUZEĆU „SRBIJAŠUME“
Autor Predrag Aleksić, Gordana Jančić   

 ZAŠTITA ŠUMA OD ŠUMSKIH POŽARA U JAVNOM PREDUZEĆU „SRBIJAŠUME“

Predrag Aleksić
Gordana Jančić

        Izvod: Šumski požari su globalni, ekološki i ekonomski problem. U svetu se prosečno godišnje registruje više od 50.000 šumskih požara koji unište oko 400.000 hektara šuma. Za sprečavanje pojave šumskih požara, njihovo gašenje i sanaciju požarišta, neophodno je angažovanje svih institucija i subjekata društva na lokalnom, državnom i međudržavnom nivou. U šumama kojima upravlja Javno preduzeće za gazdovanje šumama „Srbijašume“, u periodu 2000-2009. godine, registrovano je 880 šumskih požara sa opožarenom površinom od 16.459,78 hektara. Klimatske promene se svrstavaju u jedan od najvećih globalnih ekoloških problema savremene civilizacije koji, ako se ne preduzmu odgovarajuće i hitne mere, može imati za posledicu dalji porast temperature vazduha koji se predviđa između 1,40C i 5,8 0C do kraja XXI veka, u odnosu na 1990. godinu. Šumski ekosistemi izloženi su nepovoljnim uticajima klimatskih promena, značajan su rezervoar ugljenika i važan potencijal za ublažavanje globalnog zagrevanja, zbog čega zahtevaju poseban način upravljanja koji podrazumeva zaštitu, unapređivanje postojećeg stanja i osnivanje novih šuma. Zaštita šuma od šumskih požara, posebno u ekstremnim klimatskim uslovima pogodnim za pojavu požara, jedan je od najvažnijih ciljeva, ne samo JP „Srbijašume“, već i celokupnog društva, s obzirom na značaj i funkcije koje ima šuma. Ujedinjene nacije su 2011. godinu proglasile za „Svetsku godinu šuma“, sa ciljem da se i stručnoj i širokoj javnosti ukaže na neophodnost zaštite i očuvanja šuma kao najsloženijih ekosistema na planeti.
           Ključne reči: šumski požari, klimatske promene, zaštita šuma.
 
< Prethodno   Sledeće >