Menu Content/Inhalt
ZAVISNOST MEHANIČKIH SVOJSTAVA DRVETA DUGLAZIJE, BOROVCA I CRNOG BORA OD ŠIRINE PRSTENOVA PRIRASTA
Autor Borislav Šoškić, Dragan Stojičić, Danijela Petrović   

ZAVISNOST MEHANIČKIH SVOJSTAVA DRVETA DUGLAZIJE,
 BOROVCA I CRNOG BORA OD ŠIRINE
 PRSTENOVA PRIRASTA I GUSTINE

Borislav Šoškić
Dragan Stojičić
Danijela Petrović

      Izvod: U radu je analizirana zavisnost mehaničkih svojstava (napona) drveta duglazije, vajmutovog i crnog bora iz kultura od gustine, kao i zavisnost gustine od širine prstenova prirasta. Materijal za ispitivanje potiče od tipične jednodobne sastojine, starosti 35 do 40 godina. Analizirana su tri debla, za svaku vrstu po jedno. Ispitivanjem su obuhvaćena sledeća svojstva: gustina, širina prstenova prirasta i naponi na: pritisak, savijanje i udar, u prosušenom stanju vlažnosti. Rezultati ispitivanja pokazuju da postoje razlike u ispitivanim mehaničkim svojstvima pomenutih vrsta drveća koji se odnose na tehnički
najvrijedniji dio debla visine od 1,30 do 3,30 m. Gustina drveta utiče pozitivno na ispitivana mehanička svojstva. Dobijeni rezultati su upoređeni sa rezultatima iz literature i prikazani tabelarno i grafički.
        Ključne reči: gustina drveta, mehanička svojstva drveta, duglazija, crni bor, vajmutov bor, kulture, plantaže.

 

 
< Prethodno   Sledeće >