Menu Content/Inhalt
ZAJEDNICA CRNOG BORA I BALKANSKOG KITNJAKA NA CRNOM VRHU KOD PRIBOJA
Autor Marijana Novaković, Rade Cvjetićanin   

 

 

ZAJEDNICA CRNOG BORA I BALKANSKOG KITNJAKA
(Querco dalechampii-Pinetum nigrae Pavlović 1964)
 NA CRNOM VRHU KOD PRIBOJA

Marijana Novaković
Rade Cvjetićanin

       Izvod: U radu je prikazana zajednica crnog bora i balkanskog kitnjaka Querco dalechampii-Pinetum nigrae Pavlović 1964 na teritoriji gazdinske jedinice „Crni vrh-Ljeskovac“ u jugozapadnoj Srbiji. Rasprostranjena je na visinama između 500 i 1000 m i na svim ekspozicijama. Geološka podloga je serpentinit. Na osnovu florističkog sastava urađeni su spektri životnih oblika i areal tipova i izdvojene su tri subasocijacije: typicum, cotinetosum i ericetosum. Na osnovu istraživanja zaključeno je da zajednica Querco dalechampii-Pinetum nigrae Pavlović 1964 predstavlja progresivnu sukcesiju vegetacije od borove prema mezofilnoj šumi kitnjaka.
          Ključne reči: crni bor, balkanski kitnjak, serpentinit, jugozapadna Srbija, sukcesija.

 
< Prethodno   Sledeće >