Menu Content/Inhalt
UTICAJ KLIMATSKIH ČINIOCA NA DEBLJINSKI PRIRAST VRSTA RODA PAULOWNIA
Autor Gordana Radošević, Dragica Vilotić   

 

 

UTICAJ KLIMATSKIH ČINIOCA NA DEBLJINSKI PRIRAST
 VRSTA RODA PAULOWNIA

Gordana Radošević
Dragica Vilotić

       Izvod: U radu su dati podaci o analizi tekućeg debljinskog prirasta dve vrste roda Paulownia: Paulownia fortunei Seem. Hemsl. i Paulownia elongata S. Y. Hu sa plantaže podignute 1996. i 1997. godine u Beloj Crkvi - Srbija. Na osnovu analize tekućeg debljinskog prirasta za vrste Paulownia fortunei Seem. Hemsl. i Paulownia elongata S. Y. Hu i uticaja padavina i klimatskog indeksa došlo se do zaključka o jasnoj zavisnosti između klimatskih elemenata i kulminacije tekućeg debljinskog prirasta. Klima je u istraživanom periodu (1996-2008. god) varirala od aridne (E) do blago humidne (B1). Prva kulminacija tekućeg debljinskog prirasta nastupa vrlo rano, već u drugoj, odnosno trećoj godini, a druga u četvrtoj, odnosno petoj godini, a zatim naglo opada, da bi treća kulminacija nastupila u devetoj godini starosti. Na osnovu dobijenih rezultata zaključeno je da postoji veliki uticaj i podudarnost između klimatskih činilaca i tekućeg debljinskog prirasta.
     Ključne reči: Paulownia fortunei Seem. Hemsl. i Paulownia elongata S. Y. Hu, tekući debljinski prirast, pluviometrijski režim, klimatski indeks.

 
< Prethodno   Sledeće >