Menu Content/Inhalt
SVOJSTVA DRVETA BELOG BORA (PINUS SYLVESTRIS L.) Fizička i mehanička svojstva drveta belog bora ..
Autor Borislav M. Šoškić   

  

SVOJSTVA DRVETA BELOG BORA (PINUS SYLVESTRIS L.)
Fizička i mehanička svojstva drveta belog bora
sa lokaliteta Zlatibora – Republika Srbija

Borislav M. Šoškić

        Izvod: Beli bor je četinarska vrsta drveća rasprostranjena u celoj Evropi i Aziji i pokriva šira prostranstva od crnog bora. U Republici Srbiji zapremina drveta belog bora iznosi 1,8%, a tekući zapreminski prirast 3,5% od ukupne zapremine, odnosno tekućeg zapreminskog prirasta drveta. Beli bor pripada jedričavim vrstama drveća. Drvo beljike je žućkaste ili crvenkastobele boje, a drvo srčevine smeđecrvene boje. Upotrebljava se u građevinarstvu, najčešće na mestima izloženim spoljašnjim uticajima. Za ovo ispitivanje izabrali smo jedno dominantno stablo iz prirodnih sastojina sa lokaliteta Zlatibora. Ovaj likalitet je posebno interensatan jer na njemu beli i crni bor formiraju posebnu asocijaciju: Pinetum nigrae-silvestris P a v. Analizirana je promena gustine, bubrenja, tačka zasićenosti vlakanaca i brzine apsorpcije vodene pare i vode. Promena svojstava praćena je na svaka dva metra visine debla. Mehanička svojstva drveta analizirana su na delu debla između 1,3 i 3,3 m visine. Rezultati istraživanja sistematizovani su i prikazani tabelarno, sa odgovarajućim statističkim pokazateljima. Izvršena je uporedna analiza podataka sa podacima drveta crnog bora sa istog lokaliteta i sa dostupnim podacima sa drugih lokaliteta.
         Ključne reči: beli bor, gustina, bubrenje, apsorpcija vode i mehanička svojstva drveta.

 
< Prethodno   Sledeće >