Menu Content/Inhalt
EDAFSKE KARAKTERISTIKE STANIŠTA U ŠUMAMA ZAŠTITNOG KARAKTERA U RAVNIČARSKOM DELU VOJVODINE
Autor Zoran Galić, Petar Ivanišević, Saša Orlović, Saša Pekeč   

  

EDAFSKE KARAKTERISTIKE STANIŠTA U ŠUMAMA ZAŠTITNOG KARAKTERA
 U RAVNIČARSKOM DELU VOJVODINE

Zoran Galić
Petar Ivanišević
Saša Orlović
Saša Pekeč

        Izvod: U radu su prikazane karakteristike zemljišta u delu černozemne zone, u šumama zaštitnog karaktera, odnosno, na staništima nepovoljnim za uzgoj drvenstih vrsta. Opisano je više sistematskih jedinica zemljišta. Najzastupljeniji je bio tip zemlljišta – černozem. U istraživanim edafskim stanišnim uslovima moguće je osnivanje šuma, pre svega zaštitnog, a manje i šuma proizvodnog karaktera.
        Ključne reči: černozem, livadska crnica, edafski uslovi, šume zaštitnog karaktera.

 
< Prethodno   Sledeće >