Menu Content/Inhalt
FLORISTIČKE KARAKTERISTIKE I ZEMLJIŠTA U KULTURAMA CRNOG BORA NA SUVOBORU

  

FLORISTIČKE KARAKTERISTIKE I ZEMLJIŠTA
U KULTURAMA CRNOG BORA NA SUVOBORU

 Rade Cvjetićanin
Olivera Košanin
Marijana Novaković

         Izvod: U radu je na osnovu florističkih i pedoloških proučavanja utvrđena fitocenološka pripadnost kultura crnog bora podignutih u istraživanom području Suvobora, na serpentinskoj geološkoj podlozi. Ustanovljeno je da su kulture crnog bora podignute na tri tipa staništa: staništu balkanskog hrasta kitnjaka sa vlasuljom (Quercetum dalechampii subass. festucetosum heterophyllae) na jako skeletnom eutričnom humusno-silikatnom zemljištu, staništu balkanskog kitnjaka sa crnjušom (Quercetum dalechampii subass. ericetosum) na jako skeletnom eutričnom smeđem zemljištu i na staništu balkanskog kitnjaka sa bujadi (Quercetum dalechampii subass. pteridietosum) na eutričnom smeđem zemljištu. Za crni bor je najbolje stanište balkanskog kitnjaka sa bujadi (Quercetum dalechampii subass. pteridietosum), nešto lošije je stanište balkanskog kitnjaka sa crnjušom (Quercetum dalechampii subass. ericetosum), a najlošije je stanište balkanskog kitnjaka sa vlasuljom (Quercetum dalechampii subass. festucetosum heterophyllae).
            Ključne reči: kulture crnog bora, geološka podloga, stanište kitnjaka, zemljišta, Suvobor.

 
< Prethodno   Sledeće >