Menu Content/Inhalt
HEMIJSKE KARAKTERISTIKE VRSTA Paulownia fortunei Seem. Hemsl. I Paulownia elongata S. Y. Hu
Autor Jasmina Popović, Gordana Radošević   

 

HEMIJSKE KARAKTERISTIKE VRSTA
Paulownia fortunei Seem. Hemsl.
I Paulownia elongata S. Y. Hu.

 Jasmina Popović
Gordana Radošević

        Izvod: Poslednjih godina u svetu, usled sve većeg nedostatka drvne sirovine, veliku pažnju privlače brzorastuće vrste iz roda Paulownia poreklom iz Kine. Poznato je da primenjivost određene vrste drveta, bilo kao građevinskog materijala, bilo kao sirovine u drvno-prerađivačkoj industriji, zavisi od njegovih osobina koje proizilaze iz njegove hemijske građe. U ovom radu prikazani su rezultati istraživanja hemijskog sastava vrsta Paulownia fortunei Seem. Hemsl. i Paulownia elongata S. Y. Hu uzgajanih na području Bele Crkve, u cilju dobijanja uvida u karakteristike kvaliteta drveta ovih vrsta. U okviru ispitivanja hemijskog sastava izvršeno je određivanje sadržaja celuloze, lignina, pepela i ekstraktivnih materija u smeši toluol/etanol i u vreloj vodi.
          Ključne reči: Paulownia fortunei Seem. Hemsl., Paulownia elongata, lignin, celuloza, ekstraktivne materije. 

 
< Prethodno   Sledeće >