Menu Content/Inhalt
ZAJEDNICA CRNE I SIVE JOVE NA PEŠTERSKOJ VISORAVNI (Ass. Alnetum glutinosae-incanae Br.-Bl. 1915)
Autor Lj. Rakonjac, M. Ratknić, M. Veselinović, R. Nevenić, V. Isajev, A. Lučić   

  

ZAJEDNICA CRNE I SIVE JOVE NA PEŠTERSKOJ VISORAVNI
(Ass. Alnetum glutinosae-incanae Br.-Bl. 1915)

Ljubinko Rakonjac
Mihailo Ratknić
Milorad Veselinović
Radovan Nevenić
Vasilije Isajev
Aleksandar Lučić

          Izvod: U radu su izloženi rezultati istraživanja nalazišta crne i sive jove na Pešterskoj visoravni, na lokalitetu Štavljanske breze. Date su detaljne karakteristike staništa, orografija terena, karakteristike zemljišta i osnovne karakteristike klime. Izneti i prodiskutovani su podaci o florističkom sastavu i strukturi. Prikaz biološkog spektra i spektra flornih elemenata dat je tabelarno. U zaključcima date su osnovne karakteristike šuma i staništa, preporuke i stavovi o posebnim karakteristikama ovih šuma i o potrebi njihove zaštite.
           Ključne reči: Pešterska visoravan, crna i siva jova, floristički sastav, biološki spektar. 

 
< Prethodno   Sledeće >