Menu Content/Inhalt
KONCEPT ZAŠTITE, UNAPREĐENJA I ODRŽIVOG RAZVOJA ARBORETUMA ŠUMARSKOG FAKULTETA U BEOGRADU
Autor Marina Vukin, Dragana Ostojić   

  

KONCEPT ZAŠTITE, UNAPREĐENJA I ODRŽIVOG RAZVOJA
 ARBORETUMA ŠUMARSKOG FAKULTETA U BEOGRADU

Marina Vukin
Dragana Ostojić

           Izvod: Arboretum Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu predstavlja vrlo vredan dendroarhiv autohtonih i alohtonih drvenastih i žbunastih vrsta i značajnog broja egzota. U radu su analizirane suštinske vrednosti, funkcije i faktori ugrožavanja ovog objekta. Koncept održivog razvoja Arboretuma podrazumeva zakonsku zaštitu, dalju rekonstrukciju i plansko proširenje biljnog fonda, uz niz aktivnosti kroz koje će se realizovati vaspitno-obrazovna, naučno-istraživačka, ekološka, sanitarno-higijenska i estetska funkcija ovog prostora.
           Ključne reči: arboretum, zakonska zaštita, održivi razvoj.
 

 
< Prethodno   Sledeće >