Menu Content/Inhalt
KVALITATIVNA STRUKTURA ZAPREMINE, ZAPREMINSKOG PRIRASTA I PRINOSA VISOKE SASTOJINE BUKVE
Autor Miloš Koprivica, Bratislav Matović, Vlado Čokeša   

KVALITATIVNA STRUKTURA ZAPREMINE,
ZAPREMINSKOG PRIRASTA I PRINOSA
VISOKE SASTOJINE BUKVE

Miloš Koprivica
Bratislav Matović
Vlado Čokeša

      Izvod: U radu je analizirana kvalitativna struktura zapremine, zapreminskog prirasta i prinosa visoke raznodobne sastojine bukve na Željinu. Ipak, težište je bilo na zapremini i zapreminskom prirastu sastojine, jer je kvalitativna struktura prinosa direktno pod uticajem načina izvedene doznake stabala za seču. Za ocenu kvaliteta stabala u
sastojini primenjena su dva metoda. Utvrđeno je da je razlika između kvalitativne strukture zapremine i zapreminskog prirasta sastojine slučajna, dok je kvalitativna struktura prinosa značajno različita. tj. izrazito lošija.
         Ključne reči: sastojina bukve, kvalitativna struktura, zapremina, zapreminski prirast, prinos.
 
< Prethodno   Sledeće >