Menu Content/Inhalt
KARAKTERISTIKE RASTA CRVENOG HRASTA NA PODRUČJU MAJDANPEČKE DOMENE
Autor Milivoj Vučković, Branko Stajić, Jelena Nedeljković   

 
KARAKTERISTIKE RASTA CRVENOG HRASTA NA PODRUČJU
MAJDANPEČKE DOMENE

Milivoj Vučković
Branko Stajić
Jelena Nedeljković

        Izvod: U radu se prezentiraju rezultati istraživanja karakteristika rasta crvenog hrasta u veštački podignutoj sastojini u istočnoj Srbiji, na staništu kitnjaka (nadmorska visina 350 m, količina padavina 829 mm•god-1, srednja godišnja temperatura vazduha 8,8 ºC). Crveni hrast na svojim prirodnim staništima, kao i na području Evrope, ima intenzivan porast u mladosti. Na području Majdanpeka već u 41 godini postiže visine preko 20 m, a prema spoljnjem izgledu i dinamici rasta, ima karakteristike vitalne brzorastuće vrste sa visokom produkcijom dendromase (460m3•ha-1•god-1 u 40. godini).U radu su karakteristike rasta crvenog hrasta na staništu kitnjaka upoređene sa karakteristikama rasta na staništu sladuna i cera i prelaznom staništu kitnjaka i bukve. Zaključuje se da je crveni hrast privredno, ekološki ali i estetski, interesantna alohtona vrsta drveća.

        Ključne reči: crveni hrast, stanište kitnjaka, rast.
 
< Prethodno   Sledeće >