Menu Content/Inhalt
KARAKTERISTIKE NEKIH SERPENTINSKIH ZEMLJIŠTA U SASTOJINAMA CRNOG BORA NA PODRUČJU DIVČIBARE.....
Autor Olivera Košanin, Bojan Gajić   

 
KARAKTERISTIKE NEKIH SERPENTINSKIH ZEMLJIŠTA
 U SASTOJINAMA CRNOG BORA NA PODRUČJU DIVČIBARE-BUKOVI

Olivera Košanin  
Bojan Gajić

         Izvod: U radu su prikazani rezultati proučavanja zemljišta i matičnog supstrata, koja su izvršena na području Divčibare-Bukovi: u GJ „Maljen-Ridovi“, lokalitet „Lučića ograde“ i GJ „Bukovi”, lokalitet „Ražana”. Na serpentinitu, u zavisnosti od reljefa, obrazuje se serija zemljišta koju čine: eutrično humusno silikatno zemljište, eutrično smeđe zemljište, a samo u izuzetnim slučajevima obrazuju se ilimerizovana i pseudooglejena zemljišta. Na istraživanom području izdvojene su sledeće zemljišne jedinice: eutrični koluvijum na serpentinitu, eutrično humusno-silikatno zemljište na serpentinitu i plitko eutrično smeđe zemljište na serpentinitu. Obrazovanje lesiviranog i pseudooglejenog zemljišta izostaje, prvenstveno zbog specifične konfiguracije terena, koju odlikuju veliki nagibi, kao i relativno visoka srednja godišnja količina padavina (890 mm), koja uslovljava jako delovanje erozionih  procesa po površini zemljišta.

         Ključne reči:  zemljišta, sastojine crnog bora, serpentinit.
 
< Prethodno   Sledeće >