Menu Content/Inhalt
POLIDOMINANTNA ZAJEDNICA BUKVE I JELE SA PLEMENITIM LIŠĆARIMA NA BUKOVIMA
Autor Marina Vukin, Olivera Košanin, Marijana Novaković, Bojan Gajić   

 
POLIDOMINANTNA ZAJEDNICA BUKVE I JELE
SA PLEMENITIM LIŠĆARIMA NA BUKOVIMA

Marina Vukin
Olivera Košanin
Marijana Novaković
Bojan Gajić

        Izvod: U radu su prikazani rezultati istraživanja mešovite šume bukve i jele sa mečjom leskom i plemenitim lišćarima u okviru GJ „Bukovi“, odeljenje 13e, ŠG „Užice“. Proučavana polidominantna zajednica predstavlja prirodno zaštićeno dobro - spomenik prirode „Klokočevac“, stavljen pod pravnu zaštitu 2000. godine. Na osnovu proučenih ekoloških uslova i rezultata analize dostignutih dimenzija pojedinačnih stabala na datom lokalitetu, dat je predlog autohtonih lišćarskih vrsta za izvođenje meliorativnih zahvata na bukovim staništima sa analognim ekološkim karakteristikama. Izborom predloženih autohtonih lišćarskih vrsta (javor, brdski brest, beli jasen, brekinja, trešnja, mečja leska) formiraće se stabilne veštačke sastojine, najpribližnije potencijalnoj vegetaciji datih staništa, i pri tome očuvati specijski i ekosistemski diverzitet sa ovih prostora.
 
         Ključne reči: polidominantna zajednica, plemeniti lišćari, izbor vrsta drveća, melioracije.
 
< Prethodno   Sledeće >