Menu Content/Inhalt
ANALIZA PRIMENLJIVOSTI LINEARNE REGRESIJE KOD GENERISANJA REGIONALNOG MODELA PROFILA DEBLA
Autor Pero J. Radonja   

 
ANALIZA PRIMENLJIVOSTI LINEARNE REGRESIJE KOD GENERISANJA
REGIONALNOG  MODELA PROFILA DEBLA

Pero J. Radonja

        Izvod: U radu je predložen postupak za generisanje regionalnih (generalizovanih) modela profilne funkcije debla baziran na linearnoj regresiji. Dva generalizovana modela bazirana su na prostoj (jednostrukoj), a tri na višestrukoj linearnoj regresiji. Modeli su razvijeni na bazi  skupa podataka koji se odnose na smrču (Picea abies L. Karst.) starosti od 12 do 130 godina. Posmatran je jedan skup od 42 stabla. Stabla su uzeta iz 31 jednodobne sastojine iz Bosne sa nadmorskih visina od 550 do 1400 metara. Izmereno je po 13 pari podataka (prečnik-visina) za svako stablo,  a na osnovu prečnika na prsnoj visini, koji su izmereni za sva stabla po sastojinama, određeni su srednji sastojinski prečnici i temeljnice. Statistička analiza dobijenih modela za posmatran region pokazuje da su modeli na bazi linearne regresije u pogledu performansi slični sa modelima iz literature.

        Ključne reči: regionalni model profilne funkcije  debla, generalizovan model, prosta linearna regresija, višestruka linearna regresija.
 
< Prethodno