Menu Content/Inhalt
PREBIRNO GAZDOVANJE U MEŠOVITIM ŠUMAMA JELE, SMRČE I BUKVE NA ZLATARU
Autor Ljubivoje Stojanović, Milun Krstić, Milan Medarević, Ivan Bjelanović   

 
PREBIRNO GAZDOVANJE
U MEŠOVITIM ŠUMAMA JELE, SMRČE I BUKVE
NA ZLATARU

Ljubivoje Stojanović
Milun Krstić
Milan Medarević
Ivan Bjelanović

         Izvod: Predmet proučavanja u ovom radu su prebirne šume na Zlataru, obuhvaćene sa tri sastojine, ukupne površine od 75,76 ha. Istraživane sastojine javljaju se u okviru dva tipa šuma: mešovite šume smrče i jele sa primesom belog bora (Abieti-Picetum serbicum Miš. et Pop. 1978) i mešovite sastojine jele, smrče i bukve (Piceo-Fago-Abietum Čolić 1965). Izvršena je analiza njihovog razvoja u periodu od 1982. (1992) do 2005. god. Strukturno, ove sastojine pripadaju prebirnim šumama, počev od raznodobne do tipične prebirne strukture. Dobijeni podaci daju pouzdanu osnovu za izvođenje odgovarajućih prebirnih seča u ovim šumama.

         Ključne reči: sastojinska struktura, prebirna šuma, mešovite šume jele, smrče i bukve, prebirna seča.
 
< Prethodno   Sledeće >