Menu Content/Inhalt
ČVRSTOĆA NA PRITISAK I TVRDOĆA DRVETA SMRČE (Picea abies Karst.) IZ KULTURA
Autor Borislav Šoškić, Zoran Govedar, Nebojša Todorović, Danijela Petrović   

 
ČVRSTOĆA NA PRITISAK I TVRDOĆA  
DRVETA SMRČE (Picea abies Karst.) IZ KULTURA

Borislav Šoškić
Zoran Govedar
Nebojša Todorović
Danijela Petrović


         Izvod: U radu su prikazani rezultati ispitivanja čvrstoće na pritisak i tvrdoće juvenilnog drveta smrče iz kultura u okolini Banja Luke. Ispitivani su: čvrstoća na pritisak paralelno sa vlakancima, poprečna i bočna tvrdoća drveta. Analizirana su tri stabla, prosečne starosti oko 16 godina. Statistički su obrađeni podaci za prsnu visinu i ukupno za sve epruvete, od prsne visine do 9,3 m. Ispitivanjem i analizom čvrstoće na pritisak i tvrdoće juvenilnog drveta  smrče iz kultura dobijeno je da je prosečna vrednost čvrstoće na pritisak paralelno sa vlakancima na prsnoj visini, od 1,3 m, 39,6 N/mm2, a za sva analizirana stabla 38,01 (29,4 – 49,3) N/mm2, sa koeficijentom varijacije od 12,2 %. Posmatrano po visini stabla čvrstoća na pritisak opada , tj. najveća je na 1,3 m, a najmanja kod 9,3 m visine stabla. Rezultati istraživanja pokazuju da je zavisnost između gustine i čvrstoće na pritisak paralelno sa vlakancima kvadratnog oblika, a da širina prstena prirasta utiče negativno na čvrstoću na pritisak i da je ta zavisnost  logaritamskog oblika. Za ova istraživanja koeficijent kvaliteta prosečno iznosi 8,6 (3,5 – 10,2) sa koeficijentom varijacije od 15,6 %. Na osnovu dobijene srednje vrednosti, prosečno juvenilno drvo smrče bi se svrstalo u drvo srednjeg kvaliteta. Poprečna tvrdoća na prsnoj visini (1,3 m) iznosi 22,1 (13,5 – 34,6) N/mm2, a bočna (radijalna) iznosi 11,5 (6,5 – 21,4) N/mm2. Prosečno, za sva analizirana stabla, poprečna tvrdoća iznosi 21,3 (12,5 – 35,9) sa koeficijentom varijacije od 28 %, a bočna 12 (6,5 – 21,4) N/mm2, sa koeficijentom varijacije od 27,5 %. Posmatrano po visini stabla nije utvrđena suštinska razlika u vrednostima tvrdoće drveta na pojedinim visinama. Kod pojedinih stabala je utvrđen pozitivan uticaj gustine drveta na poprečnu, odnosno radijalnu tvrdoću drveta i ta zavisnost je linearnog oblika, a kod stabla sa oznakom II uspostavljen je negativan uticaj širine prstena prirasta na poprečnu tvrdoću drveta koja je takođe linearnog oblika. Izvršeno je i poređenje rezultata ispitivanja sa rezultatima drugih autora.

         Ključne reči: smrča, čvrstoća na pritisak, tvrdoća, gustina.
 
< Prethodno   Sledeće >