Menu Content/Inhalt
ŠUMSKA ZEMLJIŠTA ZLATARA
Autor Milan Knežević, Olivera Košanin   

 
ŠUMSKA ZEMLJIŠTA ZLATARA

Milan Knežević
Olivera Košanin


         Izvod: U radu su prikazana šumska zemljišta Zlatara. Raznovrsnost pedološkog     pokrivača Zlatara uslovljena je specifičnim ekološkim uslovima.Od pedogenetskih faktora najveći uticaj na difernciranje zemljišta imaju geološki supstrat i reljef. Trijaski i kredni krečnjaci su najrasprostranjeniji  geološki supstrati u šumskim ekosistemima Zlatara. Pored zemljišta obrazovanih na krečnjaku, od većeg šumsko-privrednog  značaja su i zemljišta obrazovana na formacijama rožnaca. Na krečnjacima proučen je veći broj tipova zemljišta: crnica, rendzina, smedje zemljište. U okviru osnovnih tipova definisane su niže sistematske jedinice: podtipovi, varijeteti i forme. Na geološkim formacijama rožnaca proučen je jedan tip zemljišta i to tipično kiselo smeđe zemljište.                

         Ključne reči: Zlatar, zemljište, šumski ekosistemi.
 
< Prethodno   Sledeće >