Menu Content/Inhalt
FITOCENOLOŠKE KARAKTERISTIKE ČISTIH I MEŠOVITIH ŠUMA SMRČE NA ZLATARU

 
FITOCENOLOŠKE KARAKTERISTIKE ČISTIH I MEŠOVITIH ŠUMA SMRČE NA ZLATARU

Marijana Novaković
Rade Cvjetićanin

         Izvod: U ovom radu su proučene tri šumske fitocenoze na planini Zlatar i to: planinska šuma smrče (Piceetum excelsae montanum serbicum Greb 1950), šuma smrče i jele (Abieti-Piceetum serbicum Miš. et Pop 1978) i trodominantna šuma jele, smrče i bukve (Piceo-Fago-Abietetum Čolić 1965). Ove zajednice imaju široko rasprostranjenje i dobru očuvanost pa predstavljaju značajne šumske ekosisteme.

         Ključne reči: šumske fitocenoze, floristički sastav, Zlatar.
 
< Prethodno   Sledeće >