Menu Content/Inhalt
LIVADSKO-PAŠNJAČKA VEGETACIJA PEŠTERSKE VISORAVNI
Autor Ljubinko Rakonjac, Mihailo Ratknić, Milorad Veselinović, Radovan Nevenić   
 
LIVADSKO-PAŠNJAČKA VEGETACIJA PEŠTERSKE VISORAVNI

Ljubinko Rakonjac
Mihailo Ratknić
Milorad Veselinović
Radovan Nevenić

        Izvod: U radu se govori o tipovima livada i pašnjaka Pešterske visoravni, njihovoj fitocenološkoj pripadnosti, osnovnim karakteristikama, florističkom sastavu i dr. Livade i pašnjaci su dominantni oblik vegetacije na području jugozapadne Srbije  i zauzimaju oko 70% površine. Livade se obično nalaze oko seoskih naselja, a pašnjaci nešto dalje i na većim nadmorskim visinama, zauzimajući veća prostranstva. Ovde  imamo samo jednu integralnu fazu postanka pašnjaka uporedo sa stvaranjem ratarske baze i zone naselja. Na ovom području, čovek je zahvatio jednim inte¬gralnim procesom potiskivanje šuma i u horizontalnom i u vertikalnom pravcu. Dok je u visokim planinama na planinskim pašnjacima stvoren  izolovan i  udaljen ekonomski pojas, dotle je u  ovom području stvorena naseljena pašnjačko-ratarska oblast. Poslednjih godina sa smanjenjem stočnog fonda livade i pašnjaci podležu sve manjem uticaju, tako da se njihove razlike u okviru ove podele sve više potiru. Livade i pašnjaci su nastali na šumskim stanišinma posle nestajanja šuma. Oni su u flori¬stičkom i fitocenološkom smislu veoma su bogati i raznovrsni. Livadsko-pašnjačke zajednice su sistematizovane po tipovima na: zajednice na bazičnim stenama sa feldspatom i ultrabazičnim ste¬nama; zajednice na krečnjaku; zajednice na kiselim silikatnim stenama; brdsko-planinske zajednice široke ekološke amplitude; visokoplaninske zajednice.

        Ključne reči: livadsko-pašnjačka vegetacija, planina, livade, pašnjaci, tipovi zajednica.
 
< Prethodno   Sledeće >