Menu Content/Inhalt
STANJE ŠUMA GAZDINSKE JEDINICE „ZLATAR I“
Autor Zorica Popović   

 
STANJE ŠUMA GAZDINSKE JEDINICE „ZLATAR I“

Zorica Popović
 
UVOD

       Zlatar predstavlja veoma razuđen planinski masiv zapadne Srbije čiji najveći deo pripada gazdinskoj jedinici „Zlatar I“, u sastavu ŠU „Nova Varoš“, ŠG „Prijepolje“.  Ova gazdinska jedinica pokriva severni  i severoistočni deo planine Zlatar i pripada slivovima reka Bistrice, Uvca i Mileševke. Najviša tačka je kota Golo brdo -1.627 m n. v., dok je najniža kota na ulivu reke Bistrice u Lim i iznosi 450 m n.v.. Visinska razlika između najviše i najniže kote u gazdinskoj jedinici iznosi 1.175 m n. v.
Prvo uređivanje šuma Zlatara na tipološkoj osnovi izvršio je prof. dr Lazar Tomanić sa saradnicima (1982). Šume i vegataciju Zlatara, u proteklom periodu, izučavalo je više autora:  S t a m e n k o v i ć, V., V u č k o v i ć, M., P e t k o v i ć, J., 1990; O b r a t o v, D., 1992; V a m o v i ć, B., 2005; M a t o v i ć, B., 2005, i drugi.
 
< Prethodno