Menu Content/Inhalt
NAČELNA RAZMATRANJA KATEGORIZACIJE I UZGOJNIH POTREBA U ŠUMAMA POSEBNE NAMENE
Autor Milun Krstić   

 
NAČELNA RAZMATRANJA KATEGORIZACIJE I UZGOJNIH POTREBA
U ŠUMAMA POSEBNE NAMENE

Milun Krstić

        Izvod: U radu je obrađena problematika koja se odnosi na definisanje, kategorizaciju i uzgojne potrebe u šumama posebne namene. Ukazano je na različito shvatanje i tumačenje termina „šume posebne namene" i potrebe njihovog definisanja i usaglašavanja. Kako šume posebne namene predstavljaju sve šume i šumska zemljišta koja imaju drugačiju priroritetnu ulogu od proizvodnje drveta i ostalih proizvoda iz šume, trajno ili privremeno se izuzimaju iz redovnog gazdovanja šumama, predložena je njihova kategorizacija kao zaštitno-meliorativne šume i šume posebnog značaja. Gajanje šuma posebne namene obuhvata šumsko-uzgojnu problematiku u šumama u kojima se ne mogu primenjivati klasične mere gazdovanja, jer imaju specifične uzgojne potrebe. U njima je potrebno primeniti specifične, nameni prilagođene uzgojne mere, sa osnovnom ciljem da se intenziviraju njihove zaštitne i meliorativne funkcije primenom višenamenskog, prirodi bliskog gajenja šuma.

         Ključne reči: šume posebne namene, definisanje, kategorizacija, uzgojne potrebe.
 
< Prethodno   Sledeće >