Menu Content/Inhalt
UTICAJ NEKIH HIDROLOŠKO-HIDRAULIČKIH PARAMETARA NA TRANSPORT VUČENOG NANOSA
Autor Vojislav Đeković, Grozdana Gajić   
 
 
UTICAJ NEKIH HIDROLOŠKO-HIDRAULIČKIH PARAMETARA
NA TRANSPORT VUČENOG NANOSA

Vojislav Đeković
Grozdana Gajić

        Izvod: Produkcija erozionog materijala iz nekog sliva zavisi od niza faktora, a pre svega od stanja i očuvanosti vegetacije, vrste geološko-pedološke podloge, energetskog potencijala padavina u slivu i energetskog potencijala obrazovanih površinskih tokova. Transport nanosa od mesta nastanka u nizvodnom smeru vodotoka odvija se pod uticajem sile gravitacije i turbulentnih karakteristika vodotoka. U radu su prikazani rezultati istraživanja uticaja hidrološko-hidrauličkih činilaca na pokretanje rečnog nanosa iz profila Gvozdačke reke i njenih pritoka na Goču.

        Ključne reči: granulometrijski sastav nanosa, vučeni nanos, i vučne sile toka.
 
< Prethodno   Sledeće >